previous arrow
next arrow
Slider

The Bar of the Magic things

Imagiclistn the half-dark foyer, the shadows of chairs and tables are rising up. On the walls of the narrow corridor are the sleeping memories of magical encounters. Over the Welcome Bar on the right flashes blue lights, behind them silhouettes discreetly move. There is something of the mystical atmosphere that lurks in the shadows of old theaters. The spirit of an ancient art, still alive, waiting to reveal itself to you and captivate your senses in the night.
Next to the first bar is a massive, impressive library wall - like those found in old aristocratic homes - a real library with books, props, and stylish souvenirs. One part of the wall is a secret door opening to a little charming room - another world where the magic happens. The story of magical art peeks out toward you from colorful posters over the second bar, near the stage where the magic comes alive at night. Right next to the secret door is another exit - to the garden, the cosiest and most romantic place in MAGICBAR.
No, this is not a hangout of witches, nor is it Hogwarts. This is the only place in Bulgaria, where there is a kingdom of magical things, illusions, and wizards. A place turned into a bar, where three magicians have united their dreams to see the revived spirit of the ancient art of illusion. To know how can make objects disappear, to transport coins from places where they should not be, to read your thoughts, and turn their hands into a magic wand - all of this is part of the childhood dreams of Christo Golbez, Deyan and Steve. Their dream became a reality years later, when their paths crossed and became magically intertwined that there was no doubt that something would happen.
And it's happening - here it is the MAGICBAR, where for a few hours you can get lost among the world of illusion, the spicy cocktails, selected wines, local beer, jazz, swing and visiting wizards. And of course, you can dine here - the bar of magic offers the mega-popular tortilla, which is delicious, because among the secret ingredients there are a few handfuls of magic.
The art of magic is precisely this - to create a reality in which the audience wants to believe. And ask for more... аnd more. And no, not only the children, but the adults too are under the power of to magic - to be in a reality in which you are fascinated by the power to cause objects to disappear and to reappear.
Of course it's not real ... but seeing is believing....

Барът на вълшебствата

В полутъмното фоайе придремват сенките на столове и маси. Тесен коридор пази по стените си рамкирани спомени от магични срещи. Welcome барът просветва в синьо сияние, зад него дискретно се мярват силуети. Има нещо от онази мистична атмосфера, която витае в сенките на старите театри. Духът на древно изкуство, все още живо, което чака да ти се разкрие и да заплени сетивата ти. Но само нощем.
До втория бар се издига масивна, внушителна библиотечна стена – от онези, които имат старите аристократични домове. С магични книги и предмети, стилни сувенири. Част от стената е тайна врата към един друг свят, където се случва магията. А историята на магичното изкуство наднича от цветни постери в цял ръст, близо до сцената - там, където нощем оживяват фокусите. Точно до скритата врата се намира и друг изход, този към тайната градина - най-уютното и романтично място в MagicBar.
Не, това не е свърталище на вещици. Не е и Хогуортс. Това е единственото място в България, където е царството на магията, илюзиите, вълшебствата. Мястото, в което трима магьосници са обединили мечтите си да видят съживен духът на древното илюзионно изкуство. Да можеш да накараш предметите да изчезват, да изваждаш монети от места, където не би трябвало да се намират, да четеш мисли, да превръщаш ръцете си във вълшебна пръчица – всичко това са част от детските мечти на фокусниците Христо Голбез, Деян и Стивън. Мечти, които стават реалност години по-късно, след като пътищата им така магично се пресичат, че не остава и съмнение, че нещо трябва да се случи.
И то се случва - ето го Барът на вълшебствата, където за няколко часа можеш да се изгубиш в света на илюзията, сред вълшебно забъркани коктейли, отбрани вина, местна бира, джаз, суинг и гостуващи магьосници. И разбира се, да похапнеш – барът на вълшебствата предлага и мега популярна тортила, за която се говори, че е толкова вкусна, понеже сред тайните ú съставки са и няколко шепи магия.
Изкуството на магията е именно в това – да създадеш реалност, в която публиката иска да повярва. И да иска още. И още. И не, на магията не са подвластни само децата, но и възрастните – да си в реалност, в която те очарова властта да караш предметите да изчезват и да се появяват.
Разбира се, че не е истинско... и все пак е толкова истинско, колкото го виждат очите ти.

Text: Christina Tchoparova